Opći uvjeti

 1. Davatelj usluga (u daljnjem tekstu Storija j.d.o.o.) obvezuje se primatelju usluga (u daljnjem tekstu Korisnik) pružiti željeni paket usluga, te mu za to izdati odgovarajući pravovaljani račun.
  Storija j.d.o.o. ima pravo Korisniku onemogućiti i/ili ukinuti pravo korištenja bilo koje ponuđene usluge ako procjeni da se Korisnik izdanom uslugom ne koristi na prikladan način ili korištenje usluge ne priliči Uvjetima korištenja.
  Storija j.d.o.o. ima pravo odbiti uslugu bilo kome na temelju procjene.
  Storija j.d.o.o. ima pravo vlastite procjene u prosuđivanju onemogućavanja korištenja Storija j.d.o.o. usluga.
  Ukoliko Korisnik zatraži dodatne ili promijenjene usluge, Storija j.d.o.o. mu ih je dužan pružiti, bez potrebe za aneksom.
  Storija j.d.o.o. ima pravo promijeniti karakteristike usluga, njihove cijene ili uvjete pružanja, uz uvjet da obavijesti Korisnika najmanje 7 dana unaprijed. U slučaju da je Korisniku promjena neprihvatljiva ima pravo otkazati ugovor, no uz prethodno obavještavanje o budućem činu. U slučaju otkazivanja ugovora od strane Korisnika, Storija j.d.o.o. se obvezuje vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon stupanja promjena na snagu.

 2. Cjenik svih usluga koje Storija j.d.o.o. pruža vidljiv je i dostupan na službenoj Storija j.d.o.o. web stranici – www.123dizajn.com te se kao takav smatra sastavnim dijelom ugovora.
  Storija j.d.o.o. je dužan za svaku pruženu uslugu izdati pravovaljani račun, te ga poslati poštom.
  Korisnik je dužan namiriti iznos računa u roku dospijeća.
  U slučaju ne namirenja računa do dospijeća, Storija j.d.o.o. ima pravo privremeno prekinuti pružanje usluga do namirenja računa. Storija j.d.o.o. ima pravo otkazati ugovor bez daljnjih obavijesti ukoliko korisnik nije izvršio ugovorene obveze
  Ukoliko korisnik nije uplatio iznos ugovoren ugovorom najkasnije u roku od 7 dana od datuma aktivacije stranice Storija j.d.o.o. bez najave korisniku onemogućuje korištenje web stranice te u roku od tri dana pokreće sudski i ovršni postupak protiv korisnika prema Važećim zakonima Republike Hrvatske.
 3. Sklapanje ugovora o suradnji
  Prema dogovoru sklapanja i izvršenja ugovora, Storija j.d.o.o. je dužan od korisnika primiti sljedeće podatke:
  - naziv tvrtke (ako je riječ o pravnoj osobi)
  - matični broj subjekta (ako je riječ o pravnoj osobi)
  - ime i prezime
  - OIB
  - poštanska adresa i poštanski broj
  - mjesto
  - država
  - telefonski broj (ako postoji)
  - e-mail adresa (ako postoji)
  Korisnik mora biti suglasan u davanju svojih podataka u navedenu svrhu; podatke daje dobrovoljno i jamči za njih da su istiniti i potpuni.
  Ukoliko Korisnik nije suglasan u davanju podataka, postoji mogućnost nesklapanja i neispunjenja ugovora.
  Korisnik je dužan obavijestiti Storija j.d.o.o. o bilo kakvoj promjeni podataka najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjene kako bi se napravile promjene u uvidu Korisničkih podataka.
 4. Storija j.d.o.o. ima pravo otkazati ugovor u bilo kojem trenutku ukoliko su naknadno utvrđene promjene ne prihvatljive i nisu dio postignutog dogovora između Storija j.d.o.o. i korisnika usluga. Razlozi zbog kojih Storija j.d.o.o. može otkazati ugovoru su sljedeći:
  - nepoštivanje ugovora između Storija j.d.o.o. i korisnika
  - ne dostava svih materijala (grafički, tekstualni i drugi) od strane korisnika prema Storija j.d.o.o.
  - korisnik je dužan objasniti sve detalje projekta i svaku stavku svakog projekta zasebno
  - ukoliko korisnik izmjeni zahtjeve projekta prema dostavljenoj ponudi
  - ukoliko korisnik govori govorom mržnje, vrijeđa na rasnom, nacionalnoj ili drugoj osnovi i drugo.

  Storija j.d.o.o. ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga ukoliko:
  - postoji osnovana sumnja da su dani podaci o Korisniku neistiniti i/ili nepotpuni
  - postoji osnovana sumnja da Korisnik ima namjeru zlouporabiti usluge
  - postoji nepoštivanje ostalog utvrđenog Uvjetima korištenja.

 5. Korisnik pružene usluge koristi na vlastitu odgovornost. Storija j.d.o.o. nije odgovoran za eventualne štete koje Korisnik može pretrpjeti prilikom korištenja pruženih usluga.
  Storija j.d.o.o. Korisniku nije odgovoran za prouzročenu štetu ukoliko je riječ o sljedećem:
  - kvaru na hardverskoj ili softverskoj komponenti
  - održavanju hardverskih ili softverskih komponenti
  - grešci korisnika
  - nepoštivanju Uvjeta korištenja od strane Korisnika
  - hakerskom napadu na hardverske ili softverske komponente
  - probleme izvan nadležnosti Storija j.d.o.o..
  - korisnik prethodno nije dostavio sve potrebne materijale (grafičke, tekstualne i druge)
  Svako prekomjerno iskorištavanje i/ili oštećivanje resursa i servera je zabranjeno i dovodi do ukidanja Korisničkog servera bez dodatnih obavijesti.
  Korisnik se obvezuje da će raspoloživi prostor koristiti na način da ne ugrožava raspoložive resurse, odnosno druge korisnike i sustav u cijelosti.
  Odgovornost Storija j.d.o.o. za bilo kakvu vrstu štete nanesene Korisniku, a koja je dokaznim postupkom nastala krivicom Storija j.d.o.o., neće prelaziti iznos namira koje je Storija j.d.o.o. primio od korisnika u posljednjih 6 mjeseci.

 6. Storija j.d.o.o. obvezuje se Korisniku omogućiti korištenje pruženih usluga na najbolji mogući način.  Storija j.d.o.o. dužan je nadgledati rad servera i druge tehničke opreme, proširivati njihove kapacitete ovisno o proširenju korisnika, pružiti ugovorenu podršku, te otklanjati eventualne moguće pogreške i probleme u radu sustava.
  Ponuđeni web hosting paketi su isključivo za uporabu od strane vlasnika (Storija j.d.o.o.) i kao takvi nisu ovlašteni za dodatnu preprodaju zakupljenih paketa, niti pružanje web hosting usluge trećim osobama na već zakupljenom prostoru.
  Storija j.d.o.o. ima pravo Korisniku distribuirati informativne poruke i obavijesti pisanim ili elektroničkim putem, te se one kao takve smatraju primljenima i uvaženima.
  Storija j.d.o.o. ima pravo pristupa i nadgledanja Korisničkih podataka na poslužiteljima ili preko mreže.
  Pravo pristupa i nadgledanja Korisničkih podataka služi u svrhu tehničke podrške, antivirusnog i antispam servisiranja, sprečavanja hakerskih napada, izrada sigurnosnih kopija, utvrđivanja eventualnih kršenja Uvjeta korištenja i ostalih potreba u svrhu opće suradnje.
  Storija j.d.o.o. ne jamči sigurnost podacima koji se prenose putem Interneta.
  Korisnik ima pravo koristiti uslugu šifriranja podataka u svrhu sigurnijeg prijenosa.

 7. Ukoliko bilo koja ugovorna strana prekrši bilo koju od odredaba Uvjeta korištenja, te se nakon primljene obavijesti druge ugovorne strane o kršenju ogluši na ugovorne prijedloge i dogovore u roku od 7 dana, ugovor može biti otkazan bez daljnjih obavijesti.
  U slučaju otkazivanja ugovora zbog kršenja odredaba od strane Storija j.d.o.o., Storija j.d.o.o. je dužan Korisniku vratiti primljeni iznos nakon otkazivanja ugovora nakon primljenog pisanog dopisa u roku od 30 dana na pisano traženje korisnika sa svim ispravno dostavljenim podacima korisnika.
  Korisnik u roku od 7 dana od datuma aktivacije i primljenih uputstva za korištenje web stranice dužan je obavijestiti korisnika da li je razumio i da li su sve odredbe ugovora ispunjene i poštivane.
  Ukoliko korisnik isto ne napravi smatra se da je razumio sva uputstva i da su ispunjeni svi zahtjevi korisnika.
  Nakon dostavljenog prijedloga dizajna korisnik je dužan dostaviti potvrdu prihvaćanja istog na email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
  Ukoliko korisnik zaprimi pisanu detaljnu ponudu te kasnije zatraži drugačije parametre izrada web stranice Storija j.d.o.o. bez dodatnih obrazloženja može naplatiti završni račun po dodatnim satima rada po cijeni od 400,00 kn + pdv.
  Korisnik je dužan dostaviti kompletne materijale za web stranicu koje uključuju: sve tekstove, na svim jezicima (ako je stranica više jezična), sve slike u maksimalnoj rezoluciji, detaljne kontakt forme i drugo ovisno o zahtjevima te opisima u ponudi.
  Ukoliko korisnik nakon potpisa ugovora izmijeni zahtjeve projekta rok za izradu web stranice je 180 dana od datuma potpisa ugovora te dostave svih materijala.
  Sve naknadne izmjene dizajna obračunavaju se prema radnom satu 400,00 kn + pdv.
  Korisnik je dužan 5 dana od datuma aktivacije i završnoj izmijeni i postavljanju web stranice sa svim materijalima na bilo razvojnoj ili korisnikovoj domeni i primljenoj obavijesti dostaviti sve eventualne izmijene i uputiti eventualne nedostatke na samoj web stranici.
  Ukoliko korisnik u roku od 5 dana od aktivacije na domeni ne dostavi dužan je u roku od maksimalno 3 dana od isteka 5 dana izvršiti uplatu prema dostavljenom računu.
  Ukoliko ista uplata nije izvršena Storija j.d.o.o. će naplatu izvršiti zakonskim putem kroz sudsku tužbu.
  Dizajn i kod je vlasništvo 123 dizajna – Storija j.d.o.o. do završne uplate naručitelja usluge. Nakon primanja završne uplate kod ili dizajn postaje vlasništvo naručitelja.
  Ukoliko korisnik ne izvrši uplatu u roku od 5 dana od datuma aktivacije na korisnikovoj domeni Storija j.d.o.o. ima pravo zatražiti naknadnu za neovlašteno korištenje koda i povredu autorskih prava prema važećem zakonu Republike Hrvatske.
  Korisnik je dužan pročitati ugovor i opće uvjete korištenja usluga te iste prihvatiti
  Ukoliko korisnik od prijedloga dizajna ne dostavi primjedbe u roku od 45 dana Storija j.d.o.o. ima pravo zadržati uplaćeni iznos avansa koji je naručitelj uplatio.
  Ukoliko korisnik zatraži usluge koje nisu navedene u ugovoru i ponudi Storija j.d.o.o. ima prava dodatne usluge naplatiti prema važećem cjeniku objavljenom na web stranici www.123dizajn.com
  Do uplate kompletnog iznosa vlasnik koda svakog projekta je Storija j.d.o.o.
  Ukoliko korisnik ne izvrši uplatu u zadanom roku Storija j.d.o.o. ima pravo isključiti uslugu bez dodatnog objašnjena korisniku.
  Ukoliko korisnik ne izvrši uplatu kompletnog iznosa u roku od 30 dana od datuma dospijeća, Storija j.d.o.o. nije dužna pružati podršku, dostavljati upute, raditi izmjene, otvarati nove e-mail adrese, pružati podršku za servere i hosting.
  Ukoliko korisnik ne potpiše ugovor s Storija j.d.o.o. primjenjuju se opći uvijeti korištenja usluge istaknuti na web stranica www.123dizajn.com
  Potpisivanjem ugovora, Korisnik je pročitao, razumio i prihvatio sve odredbe Uvjeta korištenja usluge.

Prijava za Newsletter

...i primajte promotivne i akcijske novosti!

Za nastavak korištenja ove stranice, morate prihvatiti uvjete korištenja kolačića.